วันนี้ผมเองคิดว่าเราจะต้องการมาผ่านวันต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเองได่เลย ผมจะต้องการแบบไหน มาวันที่เราจะต้องการความสุขต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเองได้เลย มาวันนี้เลย มานัง่คิดว่าเรรื่องราวต่าง ๆ ว่ามันเองจะผ่านวันต่าง ๆ มาได้ไหม เขาเองจะต้องการแบบไหน มาทำให้ผมเอง มนั่งคิดว่าเรือ่างราวแบบนี้ สบู่รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation