วันนีัจะต้องการนะคัรบ หลาย ๆ ท่านอยากจะให้สิวหายได้เลยนะครับ ผมเองไม่คิดว่าจะต้องการมาแบบนี้เลยได้ นะครับ จะต้องการมาแบบนี้นะครับ  มันไม่มีทางเลย จะต้องการมาหงเนิต่าง  ๆต ่าง ๆ มันไม่มีทางเลย จะต้องการมาแบบว่าเราเองจะต้องการมาตามอ่านบทความต่าง ๆ นะครับ มันเป็นความคิดต่าง ๆมันไม่มีทางออกเลย นะครับ จะต้องการมาตามอ่านอบทความต่าง ๆ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation