เาว่าเป็นไปตามนี้นะครับ เป็นไปตามที่น้อง ๆ ว่าจะต้องการเงินไหม มาทำตามที่นี่เลย อยากจะให้น้อง ๆ เองได้เรียนรุ็ว่าที่นี่หละครับ ที่ว่าดีที่สุด เพื่อการทำงานที่ดีที่สและการทำให้หลา ยๆ อย่างเดิดมาดรกว่านี้ ทำให้ผมองได้เียนรู้ปละคิด ว่าน่าจะหาทางออกเพื่อให้เขาเองได้เรียนรู้ว่าจะต้องการอะไรมากก่วานี้ เราว่าน่าจะหาเงินทองได้เลแว้นะคัรบ รักษาสิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation